בקשה לעיון, תיקון ומחיקת מידע על ידי נשוא המידע

המבקש לעיין במידע המוחזק אודותיו במאגר המידע (ובכלל זה שם, פרטי התקשרות ופרטי אמצעי תשלום) יגיש לחברת מיקסקארד בע”מ (להלן: “מיקס”) בקשה בכתב, חתומה בידו בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ”א-1981, אשר תכלול את כל הפרטים הבאים אודות נשוא המידע: שם מלא, מספר זיהוי, שם אב ומען מלא.

ככל שביקש נשוא המידע לעיין במידע המוחזק אודותיו באמצעות מי מטעמו, ייצרף לבקשת העיון ייפוי כוח מתאים (להלן: “בקשה לעיון במידע”).

את הבקשה לעיון במידע ניתן להעביר באמצעות טופס ממחושב זה או באמצעות פניה לכתובת המייל של שירות הלקוחות:  contact@to-mix.co.il.

 

המבקש לתקן או למחוק את המידע המוחזק אודותיו במאגר המידע, יגיש למיקס, באמצעות מכתב רשום, בקשה לתיקון המידע כשהיא חתומה על ידו (להלן: “בקשה לתיקון מידע”), לכתובת המייל מצוינת לעיל.

לחילופין, לקוחות שהינם מנויים בלבד, יוכלו לבקש את תיקון המידע המפורט להלן אודותם באמצעות פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של מיקס: כתובת, טלפון, פרטי כרטיס אשראי, הוספה/הסרה של אנשי קשר, שינוי כתובת מייל וכל נתון המתייחס ללקוחות ושנמסר על ידם למיקס. הפניה תתבצע באמצעות התקשרות למספר הטלפון, או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המצוינת לעיל.

מיקס מחויבת לפעול לפי כל חוקי ותקנות הגנת הפרטיות ושומרת לעצמה את הזכות לפעול לפי כל חוק.